Назад| Карикатури Общи условия

Общи условия

Моля, прочетете Общите условия за ползване на Услуги, които са достъпни през сайта „Caricature24.bg” и, ако сте съгласен с тях, потвърдете това с ваше действие като запитване за услуги (обаждане по телефона, изпращане на имейл) или отбележете съгласието си чрез натискане виртуалния бутон „Поръчай“, за да потвърдите, че сте запознат с тези Общите условия и се задължавате да ги спазвате. С всяко едно от изброените действия се сключва валиден договор между вас като Потребител и „Векан Груп”, както е описано в тези Общи условия.

Общи условия за ползване на услуги, които са достъпни посредством сайта „Caricature24.bg”

Настоящите Общи условия съдържат описанието на предоставяните от „Векан Груп” ООД, посредством сайта „Caricature24.bg”, услуги и уреждат взаимоотношенията между „Векан Груп” ООД и потребителните на Услуги през сайта „ Caricature24.bg”. 

I. Дефиниции валидни за тези Общи условия:

1. Caricature24.bg (Caricature24.bg) е сайт във виртуалното Интернет пространство, който е собственост на „Векан Груп” ООД;

2. „Векан Груп” ООД, за краткост „Векан Груп” е търговското дружество с ЕИК 203265066, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, гр.София, ул. инж. Борислав Огойски №2, тел. +359 2 437 3720, за електронна връзка пишете ни моля на order@caricature24.bg. „Векан Груп” е лице, което е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност.

3. Потребител е всяко лице, което ползва Услугите, които са достъпни посредством сайта Caricature24.bg;

Сайт, в превод от английски „website“, е съвкупност от взаимно свързани страници, които са достъпни чрез своя постоянен адрес (URL) и съдържат електронни документи, текст, картина, изображения или други материали, форматирани посредством HTML или друг протокол и достъпвани посредством HTTP или друг протокол.

4. Услуги, предоставяни посредством сайта „ Caricature24.bg” на потребителите, са услуги като: изработка по поръчка на художествени (авторски) произведения за лични (нетърговски) цели; рамкиране на художествени произведения; опаковане на художествени произведения; доставка на художествени произведения, и/или стоки като рамки за художествени произведения. Услугите предоставяни на сайта са предмет на постоянно развитие и допълване и се предоставят само при условията на тези Общи условия и описанието на сайта „Caricature24.bg”.

II. Защита на личните данни.

1. Лични данни.

„Векан Груп” събира и използва лични данни относно своите Потребители, за да им предостави Услуги посредством сайта „ Caricature24.bg”. При ползване на Услугите на сайта „Caricature24.bg” Потребителят (лицето) предоставя своето име, адрес, телефон, снимки и описание на идея, както и всяка друга информация, която Потребителят въвежда, използва или доброволно предоставя при достъп или ползване на услуги посредством сайта „Caricature24.bg” или по друг път като телефон, имейл и т.н. 

2. Разрешение за предоставяне и използване на лични данни. 

За ползването на Услугите на сайта „ Caricature24.bg” Потребителят декларира, че доброволно предоставя своите лични данни и своето съгласие за тяхното съхранение във всяка страна по света. В случай, че потребителя откаже да предостави своите лични данни на „Векан Груп” в пълнота, както е изброено в предходната алинея, то „Векан Груп” ще бъде в невъзможност да изпълни заявката за Услуги постъпила посредством сайта „Caricature24.bg” или по друг начин. 

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИ ПОСРЕДСТВОМ САЙТА „Caricature24.bg”, ПРЕДОСТАВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ТРЕТО ЛИЦЕ КАТО СНИМКИ, ИМЕНА И ДРУГИ ДЕТАЙЛИ ОТ ЛИЧНИЯ ЖИВОТ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ Е ПОЛУЧИЛ ПРЕДВАРИТЕЛНО, ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ ОТ ЛИЦЕТО, ЗА КОЕТО СЕ ОТНАСЯТ ДАННИТЕ, ИЛИ Е НЕГОВ ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ПРЕДИ ДА ГИ ПРЕДОСТАВИ НА „Векан Груп”.

3. Цели за събиране на личните данни и политика за бисквитките (cookies).

„Векан Груп” използва личните данни на Потребителите, за да им предоставим заявените от тях Услуги. В допълнение, „Векан Груп” може да инсталира върху компютрите на Потребителите кукита (cookies). Потребителските кукита се използват за, но не единствено, проследяване действията на сайта „Caricature24.bg” посредством Google Analytics, с цел подобряване на предоставяните Услуги и съдържанието и навигацията на сайта „Caricature24.bg”; за една от следните функции на Google AdWords – ремаркетинг, категории по интереси, подобни аудитории, други типове рекламиране въз основа на интереси или насочване по демографски признак и местоположение; и за проследяване движенията на мишката и поведението на потребителите на сайта с различни платформи, позволяващи това.  

Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „Векан Груп” на посочените адреси или от формата за „Контакти” на сайта „ Caricature24.bg”.

Потребителят се съгласява да използваме предоставените от него данни за контакт с цел изпращане на съобщения свързани с поръчката му, изпращане на оферти и промоции, както и информация за промени и общи подобрения и обновления.

4. Предоставяне на данните на трети страни. 

„Векан Груп” няма да продава или предоставя вашите лични данни на трети страни, освен във връзка с изпълнението на заявените Услуги – на автори за изработка на художественото произведение, на куриери за доставка до посочения адрес и т.н.; както е описано в тези Общи условия или освен тогава, когато това е изисквано по закон. Имената на Потребителите, техните имейл адреси и телефони няма да бъдат предоставяни по никакъв начин за целите на директния маркетинг на трети страни.

Приемаме плащания с Epay. Когато обработваме плащането, част от Вашата информация ще бъде предадена на Epay, включително информация, необходима за обработването на плащането, като сумата на поръчката и данни за плащането.

III. Разрешение за изработка на произведение на изобразителното изкуство.

1. При заявка за Услуга, която включва създаване на произведение на изобразителното изкуство, представляващо портретно изображение, Потребителят декларира, че дава своето изрично и безвъзмездно съгласие за изработката на произведението на „Векан Груп”. В случай, че потребителят, при ползването на Услуги, посредством сайта „Caricature24.bg”, заяви Услуга, която включва създаване на произведение на изобразителното изкуство, представляващо портретно изображение на трето лице, Потребителят декларира, че законово е получил от него (третото лице) правото да предостави неговото изрично и безвъзмездно съгласие за изработка на произведението на „Векан Груп”.

Потребителят декларира, че при заявка за Услуга, която включва създаване на произведение на изобразителното изкуство, представляващо портретно изображение на трето лице, потребителят е законово упълномощен да предостави съгласието на трето лице и ще носи цялата законова, материална и морална отговорност, в случай на липсата на съгласие и иск от страна на изобразеното лице.

Потребителят декларира, че при заявка за Услуга, която включва използването на търговската марка или интелектуалната собственост, потребителят е законово упълномощен да предостави правото за използване на интелектуалната собственост на „Векан Груп” за извършване на Услугата.

“Векан Груп” запазва правото си да използва всяка карикатура и предоставена  оригинална снимка за целите на маркетингови и промоционални материали без официалното съгласие на клиента. Ако клиентът не желае това, то той трябва изрично писмено да уведоми “Векан Груп” за решението си чрез контактната форма на сайта или на някои от изброените на сайта адреси. 

Условия за поръчка, изработка и доставка на стоки. 

Всяка поръчка се изпраща на случаен принцип до първия свободен художник. Избор на стил, добавени предмети, обекти и всякакви други детайли в сюжета, темата и фона на карикатурата, както всякакви други специфики за изработването на продукта се заплащат допълнително, както е обявено на страницата с цени на сайта “Caricature24”. Ако Клиентът не изпрати отговор до 24 часа с потвърждение или желание за промяна на детайли по карикатурата, то “Векан Груп” приема, че това е крайният вариант на творбата и я изпраща без възможност за повече промени. 

Клиентът носи отговорност дали е предоставил снимка, която отговаря на изискванията за качествена снимка, от която може да се нарисува качествена карикатура според предоставената информация на сайта “Caricature24.bg”. Ако снимката, която е изпратена от Клиента е неясна или не отговаря на споменатите изисквания, то Клиентът признава, че е наясно, че крайният резултат може да не е сходен с предоставената снимка. Всички допълнителни промени може да се таксуват допълнително.

За да се нарисува карикатура, художниците на “Векан Груп” запазват правото си да подобрява, преоразмерява и преувеличава чертите на лицето на рисувания човек от снимката. Виждането и реализацията на художника при изготвяне на карикатурата са крайни. “Векан Груп” запазва правото си да отказва промени по финалния вариант на карикатурата. Изключение е слаба прилика със снимката и изпуснати детайли, които са били предварително уточнени в заданието преди започване на рисуването. Това ще се определи от екипа по качество. 

Указаната цена за отделните стоки или услуги е крайна и зависи от броя изобразени лица на карикатурата и добавени и/или избрани добавени детайли и/или опции при поръчка. Преди да започнем изготвянето на творбата е необходимо Клиентът да заплати авансово 35% от стойността на поръчката.

Преди Клиентът да получи финалната карикатура във формата на готово авторско произведение “Векан Груп” изпраща файл на предоставения имейл за контакт за предварителен преглед за одобрение на карикатурата от Клиента. След като Клиентът заплати останалите 65% от стойността на поръчката, ние ще изпратим творбата. Ако Клиентът желае да промени някои дребни детайли, които не са били първоначално уточнени, трябва да се свърже със служител на "Векан Груп", който заедно с екипа по качество ще изследва и анализира карикатурата и предоставените снимки и ще прецени дали са възможни леки корекции. Всички допълнителни промени, които не са били предварително уточнени в заданието се заплащат допълнително и съответно водят до удължаване на крайния срок за доставка на карикатурата до Клиента. 

Доставката на крайния продукт при поръчка с дигитален файл се извършва по имейл.

Доставката на крайния продукт при поръчка на карикатура разпечатана върху избрана от сайта “Caricature24” медия се извършва от куриер. Стойността на доставката не е включена в цената на стоката. Същата се начислява допълнително към сумата на покупката.За поръчки доставката за територията на Република България е спрямо тарифите на куриерска фирма Спиди АД (Speedy), Еконт Експрес ООД или собствен куриер. Обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници. Клиентът може да вземе карикатурата си от офиса на “Векан Груп” в гр. София, на посочения на сайта “Caricature24” адрес безплатно. 

“Векан Груп” ще направи всичко възможно да изпрати карикатурата за доставка чрез куриер в разумен срок, така че да пристигне при Клиента в желания срок за доставка. “Векан Груп” няма да носи допълнителна отговорност за неуспех при доставката поради каквито и да е причини, които не са свързани с “Векан Груп” и зависят от куриерската фирма или от непланирани природни и неприродни събития като стачки, неизправности на превозни средства и технически системи, земетресения, наводнения и други природни стихии и събития. 

Прилика.

В критериите за качество, които са заложени при изработка на карикатура, процентът на постигната прилика е 80%. Тоест, постигната е прилика на характерни за героя черти на лицето. Тук критично важно е да подберете снимки с добро качество, където ясно се виждат детайлите и характерните черти в лицето на героя. Всички черти, които не се виждат ясно на снимката, се налага да бъдат измислени от художника. Това може да доведе до риск за приликата, тъй като процентите на постигната прилика могат да се понижат. Допустима, но нежелателна е работата с рискови снимки, само при предварително потвърждение от двете страни, с оглед съществуващия риск за приликата. Също така, следва да се има предвид, че героите се изобразяват от конкретни снимки. Тоест, прическите, физиономиите им и цялото им излъчване ще се пресъздадат от конкретна снимка. Важно е да подберете снимки, които отговарят на Вашите изисквания, кореспондират с идеята Ви и са с добро качество.

Корекции.

След потвърждение на заданието, което ще бъде представено пред художника, се пристъпва към изработка на карикатурата. След като творбата е готова, ще получите превю на творбата. Тук е моментът, в който е необходимо да прегледате дали всичко по заданието е изпълнено и творбата отговаря на заложените критерии за качество, спрямо предоставените снимки. На този етап, се приемат корекции, които са в рамките на първоначално поставеното задание, всички други корекции/доработки могат да се извършват след потвърждение за възможност и при определени условия. Доработки и пожелания, които са извън потвърденото задание могат да бъдат направени, но в зависимост от тяхната сложност и трудоемкост, те могат да бъдат таксувани допълнително и да удължават срока за изработка с необходимото време за всяка от тях.

Срок за изработка.

Срокът за изработка на творбата зависи от типа на карикатурата, броя лица за изобразяване и натовареността. Обичайно времето за изработка на творба е в рамките на 5 до 7 дни след одобрено задание и снимки (времето за доставка е отделно, обикновено 1 ден за гр. София и 2 дни за останалите населени места в страната). В моменти на по-ниска натовареност, има възможност да поемаме бързи поръчки. Експресните поръчки се изработват от 1 до 4 работни дни. Като срокът за изработка започва да тече от момента на финалното потвърждение на описанието (идеята) и снимките. Моля свържете се с нас в работно време, за да Ви отговорим дали ще можем да изпълним поръчката Ви в желан по-кратък срок. Експресна поръчка от 1 до 4 дни се заплаща допълнително.

Отговорности. „Векан Груп” поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. „Векан Груп” не носи отговорност за възможни инциденти пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Ползваната информация от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива, на тяхна отговорност и риск. „Векан Груп” не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до сайта „ Caricature24.bg”.

Запазени права. 

Всички авторски права за предоставяните Услуги чрез сайта „Caricature24.bg“ възникват за „Векан Груп”. Потребителят има правото да използва тези услуги само с нетърговска цел. Потребителят няма право да ползва Услугите на сайта „Caricature24.bg“ за търговски цели, без изричното писмено съгласие на „Векан Груп”. За лицензия за търговски цели моля се свържете с „Векан Груп”.

Възпроизвеждането на каквато и да било част от съдържанието на сайта „Caricature24.bg” – статии, фотографии, графични елементи – както пълно, така и частично, е разрешено единствено с изричното писмено съгласие на „Векан Груп”. Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Всички права са запазени.

VII. Промяна на Общите условия. Тези условия могат да се променят по всяко време от „Векан Груп”, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им на сайта „Caricature24.bg” или след информиране на Потребителите по влязли в сила договори.

Всички произведения в сайта са авторски. Забранено е копирането им и изполването без изрично писмено разрешение на "Векан Груп" ООД.

Ако имате някакви забележки относно прилагането на настоящата политика или въпроси относно данните, които събираме, можете да се свържете с нас.

Първа редакция: 25 юни 2019 г.

Последна актуализация: 29 ноември 2021 г.